شما را به تبسم ، و تفكر دعوت ميكنم. خلیل جوادی


عواقب

مــــارا  نکشان   به   سوی   لبهای   خودت

برگــــرد   برو   بخواب    در    جای    خودت

می  خواهی  اگر  ببوسمت  حرفی  نیست

امّــــــا  همه ی  عواقبش   پـــــای  خودت


خلیل جوادی ---- khalil javadi