شما را به تبسم ، و تفكر دعوت ميكنم. خلیل جوادی


ممسک

ممسک همه چیز از همه کس می گیرد

پس مــانده ی خویش از مگس می گیرد 

چون کـــودک دم دمی اگـر دست کسی

چیزی بدهد دوبــــــــاره پس می گیـــرد


خلیل جوادی ---- khalil javadi