شما را به تبسم ، و تفكر دعوت ميكنم. خلیل جوادی


کشکی کشکی

گشتیم به گرد شهر کشکی کشکی

رفتیم کنـــــــار نهر کشکش کشکی

بــــا یک نفر آشــنا شدیم از سر مهر

کــــردیم دوباره قهر کشکی کشکی


خلیل جوادی ---- khalil javadi