شما را به تبسم ، و تفكر دعوت ميكنم. خلیل جوادی


سيگار

معمار به جای سقف دیــــــوار کشید

نقاش به جای چشم منقـــــار کشید

دود از ســـر من بلند شد پــــرسیدند

آقا ؟ چه کسی بود که سیگار کشید؟

.................................................


خلیل جوادی ---- khalil javadi